Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jauno ķīmiķu skolas nolikums
Pēdējās izmaiņas veiktas:
02.09.2016

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte
Jauno ķīmiķu skola

NOLIKUMS

1. Mērķi un uzdevumi

1.1. Jauno Ķīmiķu skola (JĶS) ir pasākumu kopa skolēnu zināšanu apgūšanai, prasmju un spēju pilnveidošanai dabaszinātnēs un, it īpaši, ķīmijā.

1.2. JĶS mērķi un uzdevumi:

1.2.1.  veicināt skolēnu interesi un motivāciju apgūt ķīmiju un citas dabaszinātnes;

1.2.2. nodrošināt iespējas skolēniem nostiprināt skolā apgūtās ķīmijas zināšanas un prasmes un apgūt tās padziļināti;

1.2.3. pilnveidot skolēnu pētnieciskā darba, sadarbības, komunikācijas un IT izmantošanas prasmes;

1.2.4. veidot izpratni par ķīmijas un indivīda, sabiedrības un vides mijiedarbību, tehnoloģiju nozīmi indivīda dzīvē un sabiedrības attīstībā;

1.2.5. informēt skolēnus par profesijām, kurās nepieciešamas ķīmijas zināšanas, un karjeras izaugsmes iespējām ķīmijas jomā;

1.2.6. popularizēt studijas LU Ķīmijas fakultātē.

2. Organizatori

2.1. JĶS darbu organizē Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte sadarbībā ar JĶS darbību atbalstošajām izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.

2.2. JĶS nodarbības vada LU nodarbību vadītāji – docētāji, doktoranti vai maģistranti un JĶS atbalstošo skolu viens vai divi ķīmijas skolotāji.

3. Dalībnieki

3.1. JĶS darbā piedalās vispārizglītojošo skolu 11. un 12. klašu skolēni. JĶS var piedalīties arī jaunāki skolēni, ja viņu priekšzināšanas ir pietiekošas mācību satura apguvei.

3.2. Dalībnieku pienākums ir regulāri, godprātīgi un aktīvi piedalīties JĶS nodarbībās, ievērot darba drošības noteikumus, ikreiz veikt mājas darbus un sagatavoties nodarbībām saskaņā ar panākto vienošanos iepriekšējā nodarbībā. Nodarbības kavēšanas gadījumā, par to pirms nodarbības paziņo nodarbības vadītājam vai koordinatoram. Skolēnu izslēdz no dalības JĶS, ja viņš, neinformējot nodarbību vadītājus, nav apmeklējis nodarbības vairāk kā divas reizes mācību gadā.

3.3. Piedalīšanās JĶS nodarbībās ir brīvprātīga. Uzsākt piedalīties JĶS nodarbībās skolēni var arī mācību gada laikā.

3.4. Uzsākot apmeklēt nodarbības, jāņem līdzi personu apliecinošs dokuments un nepilngadīgiem dalībniekiem – vecāku (aizbildņu) parakstīts aizpildīts iesniegums (1. pielikums).

4. JĶS norise

4.1. JĶS nodarbību saturu izstrādā Ķīmijas fakultātes docētāji sadarbībā ar novadu skolu JĶS skolotājiem. Nodarbību saturs tiek izstrādāts atbilstoši JĶS uzdevumiem un mērķiem. Mācību saturs tiek aktualizēts katru mācību gadu, tāpēc skolēni var apmeklēt JĶS nodarbības vairākus gadus.

4.2. Nodarbībās skolēni veic pētnieciskus darbus, eksperimentus un projekta darbus, tiekas ar zinātniekiem, piedalās semināros un diskusijās u.c.

4.3. JĶS nodarbības notiek visu mācību gadu, vienu reizi mēnesī:

4.3.1. Rīgas pilsētas skolēniem – LU Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā, LU Ķīmijas fakultātē, Jelgavas ielā 1, Rīgā;

4.3.2. Novadu skolēniem – konkrētās novadu skolās. Par konkrētu nodarbību laiku un vietu novadu skolās vienojas individuāli JĶS organizējošās puses.

4.3.3. Visiem Rīgas un novadu JĶS dalībniekiem un skolotājiem vienu reizi mācību gadā LU Ķīmijas fakultātē tā organizē „Jauno ķīmiķu forumu”.

4.4. Par nodarbību saturu, kas notiek konkrētās novadu skolās, JĶS organizējošās puses vienojas individuāli.

4.5. Informācija par JĶS nodarbību vietu un laiku, nodarbību tematus, mācību materiālus publicē skolēniem pieejamā mācību vidē Moodle vietnē skolas.lu.lv kursu kategorijā Dabaszinātnes un IT (LU) vai LU Ķīmijas fakultātes Ķīmijas Didaktikas centra vietnē www.kdc.lu.lv.

5. Sertifikāti

5.1. Vidusskolas absolventi par aktīvu un sekmīgu darbu JĶS saņem LU Ķīmijas fakultātes izsniegtus Sertifikātus. Iesniedzot dokumentus studēšanai LU Ķīmijas fakultātes dabaszinātņu bakalaura studijām ķīmijā un skolotāju studiju programmā, Sertifikāta iesniedzēji saņem papildus 20 punktus.

5.2. Skolēnu citas mācību un sabiedriskā darba aktivitātes, par kurām arī tiek saņemti papildus punkti iestājoties LU Ķīmijas fakultātē, nav šķērslis punktu saņemšanai par dalību JĶS.

6. Finansējums

6.1. JĶS darbību nodrošina LU Ķīmijas fakultāte, izglītības pārvaldes un izglītības iestādes.

6.2. LU ķīmijas fakultāte organizē novada skolotājiem kursus darbam ar talantīgiem skolēniem Jauno ķīmiķu skolā, organizē un vada skolēnu nodarbības, nodrošina nodarbības ar mācību materiāliem, reaģentiem un iekārtām, veic sabiedrības informēšanu par JĶS darbu.

6.3. Izglītības pārvalde apmaksā nodarbību vadītāju darbu un var segt citus ar nodarbību organizēšanu saistītos izdevumus.

6.4. Izglītības iestāde nodrošina telpas JĶS nodarbībām un, atkarībā no skolas iespējām, laboratorijas un datoraprīkojumu.

7. Citi noteikumi

7.1. Izglītības iestāde nodrošina Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 1338 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” prasības.

7.2. Organizatori nodrošina Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

 

 

Logins 29456579

jazeps.logins@lu.lv