Vislielākais burtu izmērs
Lielāks burtu izmērs
Burtu standarta izmērs
Jauno vides pētnieku konkurss
Pēdējās izmaiņas veiktas:
11.11.2012

LU Ķīmijas fakultāte atbalsta Rīgas Dabaszinību skolas rīkoto Juno vides pētnieku konkursu. Fakultātes docētāji piedalās pasākuma žūrijā. Konkurss notiek Ķīmijas fakultātes telpās.

Dalībnieki veic pētījumu ar vidi saistītās jomās, piem., vide un sabiedrības ilgtspējīga attīstība, piemēram, atmosfēra, augsne, ūdens, to kvalitāte un aizsardzība; bioloģiskā daudzveidība un tās saglabāšana; ekosistēmu saglabāšana; atkritumi un to pārstrāde; alternatīvie un atjaunojamie enerģijas avoti; videi labvēlīgas tehnoloģijas un ražošanas procesi; jaunas, videi labvēlīgas lauksaimniecības metodes; dabas resursu racionāla izmantošana; cilvēku veselība.

Konkursā var piedalīties skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Pētniecisko darbu var izstrādāt 1-3 dalībnieki. Konkursam drīkst iesniegt tikai tos darbus, kuri veikti, izmantojot zinātniskās pētījumu metodes. Darba apjoms līdz 20 lappusēm datorsalikumā, neskaitot pielikumus.

Galvenie vērtēšanas kritēriji:

  • pētnieciskā darba problēmas aktualitāte un piedāvātais risinājums;
  • problēmas analīze un izmantoto metožu izvēle un pielietojums;
  • rezultātu apstrāde un secinājumu pamatotība;
  • darba un stenda materiālu noformējums;
  • personiskais ieguldījums un izpratne;
  • darba prezentēšanas prasmes.

Konkursam dalībnieki pirms konkursa pasākuma organizatoriem iesniedz rakstisku pētniecisko darbu. Pasākumam, kurš parasti notiek maija sākumā, dalībnieki gatavo plakātu par savu pētījumu un stenda ziņojumu, kuru prezentē žūrijai.

Sīkākai informācijai seko Rīgas Dabaszinību skolas vietnē www.rds.lv.